Decyzje

Decyzja nr 3/2014

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. poz. 267 z 2013r.), art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010 nr 193, poz. 1287 ze zm.), §46 ust. 1 i 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz porozumienia administracyjnego zawartego w dniu 4 lipca 1995r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna orzekam wprowadzić do operatu ewidencji gruntów i budynków wykaz zmian danych ewidencyjnych dla niżej wymienionych działek z obrębu 03-08:

Decyzja nr 240/2013

Zgodnie z dyspozycją art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), działając na podstawie porozumienia administracyjnego zawartego w dniu 4 lipca 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna orzekam, że nieruchomość niehipotekowana oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 442/2 o pow. 0,0482 ha z obrębu 0014 Łęg stanowi mienie gromadzkie.

Decyzja nr 239/2013

Zgodnie z dyspozycją art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), działając na podstawie porozumienia administracyjnego zawartego w dniu 4 lipca 1995r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna orzekam że nieruchomość niehipotekowana oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 53 o pow. 0,1416 ha z obrębu 01-28 stanowi mienie gromadzkie.

Decyzja nr 170/2013

Zgodnie z dyspozycją art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), działając na podstawie porozumienia administracyjnego zawartego w dniu 4 lipca 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna stwierdzam, że nieruchomości niehipotekowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna numer 31 o pow. 0,04 ha z obrębu 0002 Cieciszew; stanowi mienie gromadzkie.

Decyzja nr 169/2013

Zgodnie z dyspozycją art. 3 i art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 1963 r. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), działając na podstawie porozumienia administracyjnego zawartego w dniu 4 lipca 1995r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna stwierdzam, że nieruchomości niehipotekowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer:

Decyzja nr 232/2013

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz na podstawie art. 20 ust. 2 pkt.1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2010r. nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) i § 10 ust. 2, § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. Nr 38 poz. 454 ) w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wykreślenia ujawnionego użytkownika do działki ewidencyjnej nr 63 w obrębie 03-09 położonej przy ul. Niecałej 11 w m. Konstancin-Jeziorna.

Decyzja nr 218/2013

Działając na podstawie porozumienia administracyjnego zawartego w dniu 4 lipca 1995 r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu, orzekam:

Decyzja nr 171/2013

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz na podstawie art. 20 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287 z późn. zm.) działając na podstawie porozumienia administracyjnego zawartego w dniu 4 lipca 1995r. pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Piasecznie a Zarządem Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu,
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-04 14:42:48 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna