Ogłoszenia archiwum

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 27/2017 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 27/2017 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 26/2017 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Przyjaciół Kępy Okrzewskiej złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki pod nazwą „Poznajemy Ziemię Łódzką” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazów nieruchomości nr 23/2017, nr 24/2017, nr 25/2017 przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 22/2017 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza drugi  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,3318 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 24 w obrębie 03-02 położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  numer WA5M/00273750/8.

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury fizycznej; turystyki; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ratownictwa i ochrony ludności; integracji społecznej; ochrony środowiska w roku 2017.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Stowarzyszenie Amazonki Powiatu Piaseczyńskiego z Mysiadła złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia pod nazwą "Klucz do zdrowia masz w swoich rękach" w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 21/2017 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza konsultacje społeczne w sprawie komunikacji publicznej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna świadczonej autobusami linii lokalnych L14, L15, L16, L21, L28.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza nabór kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-04 14:42:48 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna