Ogłoszenia, informacje, obwieszczenia - 2012-2017

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna ogłasza otwarty konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna.

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017 r., na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna została wydana decyzja Starosty Piaseczyńskiego nr 26/2017 (nr rej. ARB.6740.1.18.2017.KG), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zwanej dalej „ustawą ooś”,  Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony, że na podstawie wniosku z dnia 21.11.2017 r. Jerzego Mazurczak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkaniowo-usługowy oraz rozbudowie części usługowej pod zakład metalizacji próżniowej na działce numer ewidencyjny 368 obręb 0009 Kawęczyn.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej (dz. ewid. nr 40 z obrębu 03-04).

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 27/2017 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2017 roku konkursu na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 32/6 z obrębu 0016 o powierzchni 6.6847 ha.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam strony postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków handlowych, handlowo-usługowych z funkcjami rozrywki, rekreacji i sportu wraz infrastrukturą techniczną w Bielawie przy ul. Warszawskiej, gmina Konstancin-Jeziorna, pow. piaseczyński, na działkach nr ew. 5/1, 6/3, 7, 176/2, 276, 943/5, 943/6, 943/7, 1848, 1869/3, 1869/4, 1869/1, 1870/23, 1870/24, 1870/26, 1870/27, 1870/28 obręb 0001 Bielawa, oraz na działkach nr ew. 48/2, 60/1, 62/1, 63/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 75/1, 75/3, 83/1, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102/1 obręb 11211, Dzielnica Wilanów m. st. Warszawa.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405) i art. 49 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że na wniosek pełnomocnika spółki Orange Polska S. A. została wydana decyzja o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „JÓZEFOSŁAW”, kod stacji 15394/9382, na działce nr ewidencyjny nr 61/25 obręb 0013 Kierszek.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna, zawiadamia strony postępowania, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY WAR 1701 A na dachu istniejącego budynku przy ulicy F. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie, działka numer ewidencyjny 2/7 w obrębie 0316, zostało zakończone.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjnej nr 1/5, 1/6, 6/1 położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości nr 27/2017 przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie

Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu piaseczyńskiego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-04 14:34:45 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna