Archiwum 2017

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie

Unieważnienie postepowania przetargowego z dnia 10.08.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.32.2017

Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III - 3 części

Unieważnienie przedmiotowego postępowania z dnia 28.08.2017 r. w części nr I, II i III. Przetarg nieograniczony - ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Przebudowa, budowa, remont dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Konstancin-Jeziorna w 2017 r.– Etap III. Część I - Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie. Część II – Remont drogi wewnętrznej we wsi Dębówka, gm. Konstancin-Jeziorna. Część III – Budowa drogi gminnej – ul. Olszynki, gm. Konstancin-Jeziorna". Otwarcie ofert dnia 28.08.2017 r. godz. 10.30 Nr sprawy: ZP.271.38.2017

Budowa sieci kanalizacj sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej

Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Budowa sieci kanalizacj sanitarnej w m. Słomczyn wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej". Nr postępowania: ZP.271.29.2017

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku". Nr postępowania: ZP.271.28.2017

Pielęgnacja zieleni na terenach obiektów urządzonych tj. w parkach, na skwerach i osiedlach raz wykonywaniu innych prac ogrodniczych w zakresie utrzymania i kształtowania zieleni miejskiej w granicach Gminy Konstancin-Jeziorna

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki pn.: "Pielęgnacja zieleni na terenach obiektów urządzonych tj. w parkach, na skwerach i osiedlach raz wykonywaniu innych prac ogrodniczych w zakresie utrzymania i kształtowania zieleni miejskiej w granicach Gminy Konstancin-Jeziorna". Nr postępowania: ZP.271.43.2017.

Budowa, dobudowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r – Etap III,Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego z dnia 25.08.2017 r. na „budowę, dobudowę, przebudowę i modernizację oświetlenia ulicznego (drogowego) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 r - Etap III. Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia przejść dla pieszych wzdłuż ulic: J. Piłsudskiego. Prusa, Chylickiej, Długiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna” (nr sprawy ZP. 271.36.2017). Część I – Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia 14 przejść dla pieszych (od nr 1 do nr 14) wzdłuż ulicy J. Piłsudskiego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Część II – Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia 13 przejść dla pieszych (od nr 15 do nr 27) wzdłuż ulic Prusa i Chylickiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Część III – Przebudowa drogi w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – doświetlenia 15 przejść dla pieszych(od nr 28 do nr 42) wzdłuż ulicy Długiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 1.09.2017 r. Nr sprawy: ZP.271.39.2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Mirkowskiej w m. Konstancin-Jeziorna'. Nr postępowania: ZP.271.33.2017

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Słomczyn, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 724 i w ul. Śnieżnej". Nr postępowania: ZP.271.40.2017

Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa części ul. Suwalskiej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.44.2017

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku - etap II

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2017 roku - etap II". Nr postępowania: ZP.271.41.2017

Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 1-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Budowa odcinka drogi na działce gminnej nr ew. 61 obr. 1-14 w rejonie ulicy Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie". Nr postępowania: ZP.271.42.2017.

Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2017

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego pn.: "Wykonanie nasadzeń zastępczych drzew na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2017". Nr postępowania: ZP.271.34.2017

Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu

Unieważnienie postępowania przetargowego pn.: "Przebudowa i remont budynku użyteczności publicznej Domu Ludowego w Habdzinie wraz z zagospodarowaniem terenu". Nr postępowania: ZP.271.47.2017

Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie postępowania pn.: "Remont lokali komunalnych w Gminie Konstancin-Jeziorna" - Część 1 - Remont lokalu nr 4 przy ul. Jaworskiego 25, Część nr 2 - Remont lokalu nr 14 przy ul. Mirkowskiej 44. Nr postepowania ZP.271.48.2017
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-31 08:47:05 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna