Program Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+

Uchwała nr 500/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

Uchwała nr 500/VII/32/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 416/VII/26/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020 +.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+.

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość netto wynosi od 30.000,00 zł a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro - usługa cateringowa w formie bufetu szwedzkiego dla 100 uczestników konferencji podsumowującej projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość netto wynosi od 30.000,00 zł a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zapytanie ofertowe

W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową w formie bufetu szwedzkiego (serwis kawowy) dla 100 uczestników konferencji podsumowującej projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+

Program Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+ (Projekt 1.0)

Zapytanie ofertowe

W myśl art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Burmistrz Gminy Konstancja-Jeziorna zaprasza do złożenia oferty na usługę cateringową w formie bufetu szwedzkiego (zimne przekąski i serwis kawowy) dla 100 uczestników konferencji podsumowującej projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Konsultacje Społeczne w sprawie Programu Rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+. W terminie od 21 listopada 2016 r. do 2 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w Wydziale Planowania Przestrzennego przy ul. Mirkowskiej 39A w Konstancinie-Jeziornie w godz. od 9.00 do 15.30 oraz na stronie internetowej: rewitalizacja.konstancinjeziorna.pl dostępny będzie do wglądu projekt dokumentu pt. Program Rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania związane z opracowaniem: Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+, Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu "Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna".

Informacja podsumowująca przebieg badania ankietowego "Rewitalizacja w gminie Konstancin-Jeziorna"

W dniach od 26 lipca do 26 sierpnia 2016 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.

Zaproszenie na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Konstancin-Jeziorna 2020+, w ramach projektu pn „Opracowanie programu rewitalizacji - Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, które odbędą się w dniu 14 września 2016 roku w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 1 zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość netto wynosi od 30 000,01 zł, a nie przekracza wyrazonej w złotych równowartiości kwoty 30 000 euro.

Nazwa zamówienia: opracowanie 4 projektów graficznych i zamieszczenie 4 informacji prasowych w prasie lokalnej o zasięgu terytorialnym obejmującym powiat piaseczyński, w tym gminę Konstancin-Jeziorna, która ukazuje się w postaci drukowanej, w języku polskim i jest rozpowszechniana bezpłatnie, dotyczących „Opracowania programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, na każdym etapie sporządzenia programu tj. 1) etap I – sporządzenie diagnoz i analiz – opracowanie 1 projektu graficznego i zamieszczenie informacji prasowej, 2) etap II – sporządzenie założeń do Programu rewitalizacji - opracowanie 1 projektu graficznego i zamieszczenie informacji prasowej, 3) etap III – sporządzenie Programu rewitalizacji - opracowanie 1 projektu graficznego i zamieszczenie informacji prasowej, 4) etap IV - konferencja podsumowująca Program rewitalizacji - opracowanie 1 projektu graficznego i zamieszczenie informacji prasowej, w ramach projektu pn „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość netto wynosi od 30 000,01 zł, a nie przekracza wyrazonej w złotych równowartiości kwoty 30 000 euro.

Nazwa zamówienia: opracowanie 4 projektów graficznych oraz wydrukowanie 142 plakatów, dotyczących „Opracowania programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, na każdym etapie sporządzenia programu tj. 1) etap I – sporządzenie diagnoz i analiz - wykonanie projektu graficznego oraz wydrukowanie 50 sztuk plakatów, 2) etap II – sporządzenie założeń do Programu rewitalizacji - wykonanie projektu graficznego oraz wydrukowanie 36 sztuk plakatów, 3) etap III – sporządzenie Programu rewitalizacji - wykonanie projektu graficznego oraz wydrukowanie 36 sztuk plakatów, 4) etap IV – konferencja podsumowująca Program rewitalizacji - wykonanie projektu graficznego oraz wydrukowanie 20 sztuk plakatów, w ramach projektu pn „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Protokół z wyboru wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość netto wynosi od 30 000,01 zł, a nie przekracza wyrazonej w złotych równowartiości kwoty 30 000 euro.

Nazwa zamówienia: Opracowanie 3 projektów graficznych i wydrukowania biuletynów informacyjnych w nakładzie 12.000 sztuk, dotyczących „Opracowania programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, na każdym etapie sporządzenia programu tj. 1) etap I – sporządzenie diagnoz i analiz - wykonanie projektu graficznego oraz wydrukowanie 4000 sztuk biuletynów, 2) etap II – sporządzenie założeń do Programu rewitalizacji - wykonanie projektu graficznego oraz wydrukowanie 4000 sztuk biuletynów, 3) etap III – sporządzenie Programu rewitalizacji - wykonanie projektu graficznego oraz wydrukowanie 4000 sztuk biuletynów. w ramach projektu pn „Opracowanie programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zapytanie ofertowe na opracowanie 4 projektów graficznych i zamieszczenie 4 informacji prasowych w prasie lokalnej o zasięgu terytorialnym obejmującym powiat piaseczyński, w tym gminę Konstancin-Jeziorna

Zapytanie ofertowe na opracowanie 4 projektów graficznych i zamieszczenie 4 informacji prasowych w prasie lokalnej o zasięgu terytorialnym obejmującym powiat piaseczyński, w tym gminę Konstancin-Jeziorna, która ukazuje się w postaci drukowanej, w języku polskim i jest rozpowszechniana bezpłatnie, dotyczących „Opracowania programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, na każdym etapie sporządzenia programu tj.

Zapytanie ofertowe na opracowanie 3 projektów graficznych i wydrukowanie biuletynów informacyjnych w nakładzie 12.000 sztuk

Zapytanie ofertowe na opracowanie 3 projektów graficznych i wydrukowanie biuletynów informacyjnych w nakładzie 12.000 sztuk, dotyczących „Opracowania programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, na każdym etapie sporządzenia programu tj.

Zapytanie ofertowe na opracowanie 4 projektów graficznych oraz wydrukowanie 142 plakatów

Zapytanie ofertowe na opracowanie 4 projektów graficznych oraz wydrukowanie 142 plakatów, dotyczących „Opracowania programu rewitalizacji – Konstancin-Jeziorna 2020+”, na każdym etapie sporządzenia programu tj.

Protokół z wyboru wykonawcy

 
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna