Wykaz ewidencji i rejestrów prowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

 

Lp.

Nazwa: wydziału, referatu, biura, samodzielnego stanowiska pracy Rodzaj prowadzonej ewidencji Rodzaj prowadzonego rejestru

1
BRM

Biuro Rady Miejskiej  - Ewidencja delegacji służbowych, krajowych i zagranicznych radnych.

- Rejestr uchwał Rady Miejskiej
- Rejestr wniosków i interpelacji
- Rejestr skarg i wniosków składanych przez mieszkańców do Rady Miejskiej
- Rejestr publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego uchwał
- Rejestr publikowanych zarządzeń, porozumień, obwieszczeń i aneksów Burmistrza.

2
SE

 
Sekretarz Gminy   - Zbiór zarządzeń burmistrza jako organu gminy
     

- Rejestr upoważnień pełnomocnictw dla osób do działania w imieniu burmistrza jako organu gminy

- Rejestr wniosków i interpelacji radnych skierowanych do burmistrza gminy

- Rejestr skarg i wniosków. Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio

- Książka kontroli (zewnętrznych) przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy

    - Ewidencja osób upoważnionych do dostępu do danych osobowych i do obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna  
3
DzG
 
Samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej   - Rejestr druków ścisłego zarachowania: koncesje na przewóz osób taxi
    - Ewidencja wydanych koncesji na przewóz osób taxi  
     

- Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż piwa (detal i gastronomia)

- Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ipiwaod4,5%do 18% zawartości alkoholu (detal i gastronomia)

- Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 18 % (detal i gastronomia)

4
K

Wieloosobowe Stanowisko ds. Kadr

- Ewidencja czasu pracy

- Elektroniczna  ewidencja czasu pracy pracowników urzędu

- Roczna karta ewidencji czasu wypoczynkowych kierowników pracy pracowników

- Rejestr godzin nadliczbowych

- Rejestr urlopów wypoczynkowych pracowników

- Rejestr urlopów wypoczynkowych kierowników placówek

- Rejestr urlopów macierzyńskich, ojcowskich i wychowawczych

- Rejestr postępowań dyscyplinarnych

- Rejestr prac zleconych

- Rejestr badań lekarskich w
zakresie medycyny pracy

- Dokształcanie pracowników

 5
USC

Urząd Stanu Cywilnego - Ewidencja wydanych decyzji na wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do księgi USC Konstancin-Jeziorna  - Księgi stanu cywilnego: urodzeń, małżeństw, zgonów
    - Ewidencja wydanych zaświadczeń na zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego  
      - Rejestr złożonych zapewnień na zawarcie związku małżeńskiego
   

- Ewidencja wydanych zaświadczeń o zdolności do czynności prawnych związanych z zawarciem związku małżeńskiego

- Ewidencja wydanych decyzji w sprawie sprostowań. uzupełnień aktów stanu cywilnego

- Ewidencja wydanych decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk

 
     

 - Rejestr wydanych dowodów osobistych (w formie elektronicznej)

- Rejestr utraconych dowodów osobistych

- Rejestr dowodów osobistych anulowanych

- Rejestr wysłanych zapotrzebowań do innych Urzędów o przesłanie koperty dowodu osobistego

 6
AG
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

- Ewidencja wydanych pieczęci urzędowych

- Ewidencja niskocennych środków wyposażenia

- Ewidencja delegacji służbowych

- Ewidencja wydanych kart drogowych dot. wykorzystywania samochodu służbowego

- Dziennik korespondencyjny urzędu miasta i miny

- Rejestr szkoleń

- Rejestr umów na ryczałty samochodowe

- Rejestr faktur wpływających do urzędu

 7
OKZ
Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia  

- Księga Rejestrowa Instytucji Kultury (KDK oraz Biblioteka Publiczna)

- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

- Rejestr Niepublicznych Placówek Oświatowych

 8
IR

 
Wydział Inwestycji i Remontów   - Rejestr umów
 9
B
P
 Biuro Prawne  

- Rejestr bieżących spraw sądowych

- Rejestr spraw sądowych zakończonych w roku kalendarzowym

 10
WF

 Wydział Finansowy

   
   Referat Podatkowy

- Ewidencja podatkowa dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości; podatku na łączne zobowiązanie pieniężne oraz podatku rolnego i podatku leśnego - z terenu miasta

- Ewidencja upomnień wysyłanych do podatnika z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego

Miasto:
- Referat wymiarowe z terenu miasta:

 • podatku od nieruchomości
 • podatku leśnego,
 • podatku na łączne zobowiązanie pieniężne
 • podatku rolnego.


- Rejestr przypisów i odpisów za rok bieżący

-  Rejestr przypisów i odpisów za lata ubiegłe

- Rejestr zaświadczeń

- Rejestr zaświadczeń (o niezaleganiu w podatkach, stwierdzające stan zaległości lub o wysokości zaległości podatkowych podatnika i inne zaświadczenia).

- Rejestr decyzji określających wysokość nadpłaty (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, na łączne zobowiązanie pieniężne - os. fizyczne, podatku od środków transportowych - os. fizyczne i prawne)

- Rejestr decyzji określających podatek (podatek od środków transportowych - os. fizyczne i prawne).

- Rejestr decyzji uchylających w podatku od środków transportowych - os. fizyczne i prawne.

- Rejestr decyzji umarzających zaległości podatkowe, odsetki za zwlokę lub opłatę prolongacyjną (podatek od środków transportowych - os. fizyczne i prawne)

- Rejestr decyzje dot. odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty (podatek od środków transportowych - os. fizyczne i prawne)

- Rejestr w sprawie zmiany decyzji określających (przypis/odpis podatku od środków transportowych)

- Rejestr decyzji umorzenia postępowania podatkowego (podatek od środków transportowych - os. fizyczne i prawne)

- Rejestr postanowień (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - os. fizyczne, podatek od środków transportowych - os. fizyczne i prawne)

- Rejestr dziennych wpłat dokonywanych przez podatników z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego

- Rejestr postanowień o rozliczeniu wpłaty.

- Rejestr decyzji dotyczących zwrotu nadpłaty z konta podatkowego podatnika

- Rejestr zaświadczeń o zaległościach dodatkowych lub braku zaległości podatkowych podatnika

Teren wiejski:
- Rejestr zaświadczeń (o wielkości gospodarstwa w ha fizycznych i przeliczeniowych, o płaceniu podatku rolnego, o wielkości użytków rolnych i inne zaświadczenia w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - teren wsi - os. fizyczne)

- Rejestr wymiarowy decyzji ustalających (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - os. fizyczne - teren wsi)

- Rejestr zmian decyzji ustalających (przypis/odpis podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - os. fizyczne - teren wsi)

- Rejestr decyzji uchylających (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - os. fizyczne - teren wsi)

- Rejestr decyzji umarzających zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - os. fizyczne - teren wsi)

- Rejestr decyzji dot. odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - os. fizyczne - teren wsi)

- Rejestr decyzji dot. umorzenia postępowania podatkowego (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - os. fizyczne - teren wsi)

- Rejestr postanowień (podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i na łączne zobowiązanie pieniężne - teren wsi - os. fizyczne)

- Rejestr decyzji dotyczących zwrotu nadpłaty z konta podatkowego podatnika.

- Rejestr zaświadczeń o zaległościach podatkowych lub braku zaległości podatkowych podatnika - osoby fizyczne i prawne

- Rejestr przypisów i odpisów za rok bieżący osoby prawne

- Rejestr przepisów i opisów za lata ubiegłe - osoby prawne

- Rejestry wymiarowe - osoby prawne

   Referat Budżetowy

- Ewidencja: rozrachunki z tytułu pobranych przez pracowników zaliczek

- Księga Druków Ścisłego Zarachowania: -ewidencja czeków gotówkowych

- Księga Druków Ścisłego Zarachowania: -ewidencja dowodów wpłaty /KP/

- Księga Druków Ścisłego Zarachowania: -ewidencja dowodów wypłaty /KW/

 

- Rejestr druków ścisłego zarachowania:

 • bloczki mandatów karnych
 • arkusze spisu z natury
 • karty drogowe


- Rejestr zabezpieczeń gotówkowych i weksli

 11
BHP

Samodzielne stanowisko do spraw BHP  

- Rejestr szkoleń BHP

- Rejestr wypadków przy pracy

- Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby

- Rejestr odzieży roboczej i środków ochronnych

 12
SM
 Straż Miejska    - Rejestry:
 • wydanych upoważnień Burmistrza Gminy dla Strażników Miejskich
 • wydawanych i zdawanych Ręcznych Miotaczy Gazowych
 • wydawanych i zdawanych Środków Przymusu Bezpośredniego(pałka, kajdanki, gaz)
 • wydawanych i zdawanych notatników służbowych.


Księgi:

 • zdania i objęcia służby,
 • zgłoszeń mieszkańców,
 • wystawionych wezwań,
 • mandatów kredytowanych.
 • mandatów gotówkowych,
 • udzielonych punktów karnych MRD-5
 • wniosków do sądu.
 13
GG
 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 - Ewidencja gruntów i budynków

 - Rejestr użytkowników wieczystych

- Rejestr osób, które przekształciły prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

- Rejestr wydanych decyzji

- Rejestr osób na rzecz, których ustanowiono służebność oraz wyrażono zgodę na korzystanie z nieruchomości

- Rejestr dotyczący podziały i rozgraniczenia na terenie m. Konstancin-Jeziorna

- Rejestr dotyczący podziałów i rozgraniczenia na terenie gminy Konstancin-Jeziorna (obręby wiejskie)

- Rejestry zmian dla każdego obrębu oddzielnie: miasto- 63, obręby wieś - 22 obręby

- Rejestr decyzji z zakresu ewidencji gruntów prowadzony wspólnie dla całego wydziału

- Rejestr odszkodowań na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

- Rejestr dotyczący opłat adiacenckich

- Rejestr dotyczący opłat planistycznych

 - Rejestr dotyczący - dzierżaw (bezumowne korzystanie, wszczęte sprawy, zakończone)

- Rejestr dotyczący złożonych wniosków do Sądu Rejonowego o założenie ksiąg wieczystych w sprawach działek przejętych przez gminę na mocy art. 98

 14
PP
 Wydział Planowania Przestrzennego - Gminna ewidencja zbytków nieruchomych

- Książka kancelaryjna dokumentacja wpływu korespondencji do wydziału

- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

- Rejestr wydanych opinii podziałowych

- Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim

- Rejestr wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Rejestr umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

- Rejestr zaświadczeń o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku z m.p.z.p.

- Wstrzymywanie użytkowania terenu oraz przywracanie poprzedniego sposobu użytkowania

- Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych

 15
GKL

 
 Wydział Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych - Ewidencja skierowań do ZGK celem zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych  
 16
BZP
Biuro Zamówień Publicznych    - Rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których szacunkowa wartość przekracza 30.000 euro

 17
OŚR

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

- Rejestr decyzji związanych z usuwaniem drzew oraz karami za usuwanie drzew bez zezwolenia i zniszczenie zieleni

- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 18
DG
 Wydział Dróg Gminnych   - Rejestr zawartych umów
19
BZK

 
Biuro Zarządzania Kryzysowego   - Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Obrony
Kraju
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2013-01-03
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2013-01-03
Data aktualizacji: 2018-04-18
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna