Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenie „Za życiem”

Wnioski o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażająca życiu należy składać w formie papierowej w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Rycerskiej 13.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki rodzinne

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych można składać drogą elektroniczną od dnia 1 lipca danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 sierpnia danego roku  w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Rycerskiej 13.

Świadczenie wychowawcze tzw. 500 +

Wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” można składać od dnia 1 lipca danego roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Rycerskiej 13.

Świadczenie „Dobry Start” tzw. 300+

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start można składać od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku, online przez stronę Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku drogą tradycyjną (papierową) w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Rycerskiej 13.

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Świadczenie „Dobry start”

Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł. raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego. Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko uczące się w szkole-bez względu na dochody.

Ogłoszenie o tablicy ogłoszeń

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie informuje, iż w ośrodku zawieszona została tablica ogłoszeń, na której mieszkańcy mogą wywieszać ogłoszenia z kategorii "oddam rzeczy używane".

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie w oparciu o art. 33 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U 2014 poz 1146), jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach RPO WM 2014-2020,  Oś Priorytetowa IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem;   Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu z zakresu aktywizacji i reintegracji społeczno – zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

Świadczenia rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna