Informacje

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., 1257) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), zwanej dalej „ustawą ooś”,  Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony, że na podstawie wniosku z dnia 21.11.2017 r. Jerzego Mazurczak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkaniowo-usługowy oraz rozbudowie części usługowej pod zakład metalizacji próżniowej na działce numer ewidencyjny 368 obręb 0009 Kawęczyn.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej (dz. ewid. nr 40 z obrębu 03-04).

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie przeprowadzonego w dniu 11 grudnia 2017 roku konkursu na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 32/6 z obrębu 0016 o powierzchni 6.6847 ha.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjnej nr 1/5, 1/6, 6/1 położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie

Rozporządzenie nr 1/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Piasecznie z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu piaseczyńskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i zatwierdzenia regulaminu konkursu ofert na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej we wsi Obory na okres do 3 lat.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników do Sądu Okręgowego na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem  lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności prawniczej, rachunkowej, położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności pocztowej, położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem  lokalu niemieszkalnego z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej, położonego w nowo powstałym budynku Ratusza Gminy Konstancin-Jeziorna.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 28 kwietnia 2017 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w  referendum gminnym zarządzonym na dzień 28 maja 2017 r.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o naborze do komisji ds. referendum

Nabór kandydatów do składu Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Konstancinie-Jeziornie wraz ze wzorami zgłoszenia.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Zygmunta w Słomczynie złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Przedsięwzięcia dla dzieci i młodzieży zapobiegające alkoholizmowi i innym patologiom” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

  Stowarzyszenie Dobra Wola z siedzibą w Nowej Iwicznej złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą „Zimowisko Dobrej Woli 2017” w trybie art. 19a ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia jedenastego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Grodzkiej 17.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Letniej 14.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż  zabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 1A.

Zapytanie ofertowe na usługi doradcze, sporządzenie analiz, diagnoz i innych opracowań niezbędnych do sporządzenia „Programu rewitalizacji Konstancin-Jeziorna 2020+”

 Przedmiotem umowy są wszystkie czynności zmierzające do sporządzenia Programu rewitalizacji, który musi spełniać następujące warunki: 

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia dziesiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8.

Ogłoszenie w sprawie złożonej oferty na zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Informacja na temat materiałów do zaopiniowania w zakresie określenia wymogu sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Informacja o średniej powierzchni gospodarstwa rolnego na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w 2016 roku

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia

  Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 49 K.p.a. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku  poz. 267) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia strony postępowania,   

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1114/2016

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1114/2016 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Piaseczyński z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Konstancin-Jeziorna oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 195 o pow. 1,2937 ha z obrębu 0004 Czarnów zajęta pod część drogi powiatowej nr 2812W - ul. Gościniec.

Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23 lutego

w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia dziewiątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Odpowiedź na otrzymaną petycję dotyczącą szkoleń.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia ósmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna) ogłasza sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego nr rejestracyjny WSU1277 o niżej wymienionych danych identyfikacyjnych:

Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi

Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 8.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia siódmego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,2038 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 119/5 w obrębie 01-26 położonej przy ul. Pułaskiego w Konstancinie-Jeziornie dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą  WA5M/00252797/6.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego w Ośrodku Pomocy Społecznej sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego pisemnego samochodu osobowego marki Opel Astra  - rok produkcji 1999.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 0,1349 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 62 w obrębie 03-16 i położonej przy ul. Leśnej w m. Konstancin-Jeziorna, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą WA5M/00246357/5.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia szóstego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej i ul. Pułaskiego.

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Informacja Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie rozstrzygnięcia piątego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Długiej, ul. Leśnej i ul. Pułaskiego.