Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. POBIERZ

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. POBIERZ

Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r. POBIERZ

Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Za okres od początku roku 2011 do końca 4 kwartału roku 2011 POBIERZ

Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Za IV kwartał roku 2011 POBIERZ

Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Za IV kwartał roku 2011 POBIERZ

Rb-50D Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Za IV kwartał roku 2011 POBIERZ

Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Za IV kwartał roku 2011 POBIERZ

Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Za IV kwartał roku 2011 POBIERZ

Rb-50W Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Za IV kwartał roku 2011 POBIERZ

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 POBIERZ

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku POBIERZ

Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy

Na koniec 2011 r. POBIERZ

Rb-ST Roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych

Na koniec 2011r. POBIERZ

Rb-UN Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wg stanu na koniec 2011 roku POBIERZ

Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

Wg stanu na koniec 2011 roku POBIERZ

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Wg stanu na koniec IV kwartału 2011 roku POBIERZ

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna