Procedura opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Burmistrz
po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:

 1. ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu;
 2. zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;
 3. sporządza projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 4. sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;
 5. występuje do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu o:
 6. opinie o projekcie planu;
 7. uzgodnienie projektu planu;
 8. zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;
 9. wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień;
 10. ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o wyłożeniu projektu planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;
 11. rozpatruje uwagi zgłoszone przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej dotyczące projektu planu;
 12. wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia;
 13. przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych uwag.


Plan miejscowy uchwala Rada Miejska, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium (albo po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium - w odniesieniu do projektów planów, których sporządzenie rozpoczęto przed 21.10.2010 r.), rozstrzygając jednocześnie o:

 1. sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
 2. sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.


Uchwała Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14/30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.)

Pliki do pobrania:

 1. Wykaz uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 19.09.2016 r.
   
 2. Mapa przedstawiająca granice obszarów objętych procedurą sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wg stanu na dzień 19.09.2016 r.  


opracowała:

Ewa Klimkowska-Sul
Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego
 

Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Ewa Klimkowska-Sul
Data wytworzenia: 2016-09-22
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2012-02-29
Data aktualizacji: 2016-09-22
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna