Archwium 2012

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17.01.2012 r.

Usługa polegająca na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 20.01.2012 r.

Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2012

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.01.2012 r.

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 31.01.2012 r.

Dostawa samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – osobowo-terenowego z napędem na 4 koła

Unieważnienie postępowania z dnia 08.02.2012 r.

Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2012

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 08.02.2012 r.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 16.02.2012 r.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Zapytanie o cenę - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.02.2012 r.

Utrzymanie zieleni wysokiej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dostawa samochodu służbowego dla Straży Miejskiej – osobowo-terenowego z napędem na 4 koła

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 02.03.2012 r.

Zakup drukarek na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 02.03.2012 r.

Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 05.03.2012 r.

Usługa polegająca na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygniecie postępowania z dnia 27.02.2012 r.

Remont przepustów i rowów położonych w drogach gminnych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 08.03.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.17.2012

Wykonanie projektu budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie projektu rozbiórki nieczynnego masztu antenowego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 14.03.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.02.2012

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.03.2012 r.

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.03.2012 r.

Dostawa wykonanych ławek oraz koszy ulicznych na podstawie dokumentacji techniczno-wykonawczej wraz z montażem na terenie Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 22.03.2012 r.

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, dla fragmentu miasta Konstancin-Jeziorna wokół Parku Zdrojowego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27.03.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.23.2012

Dostawa wykonanych ławek oraz koszy ulicznych na podstawie dokumentacji techniczno-wykonawczej wraz z montażem na terenie Parku Zdrojowego w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 11.04.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.32.2012

Obsługa prawna Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 12.04.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.28.2012

Dostawa projektora multimedialnego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17.04.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.09.2012

Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 17.04.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.31.2012

Obsługa prawna Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 19.04.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.29.2012

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego poziomego, wdrożenie nowych projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych Konstancina-Jeziorny oraz dostawa znaków drogowych i elementów informacyjnych MSI w 2012 r.

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.04.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.34.2012

Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna

Nr sprawy ZP. 271.33.2012

Naprawa istniejących podbudów i zabezpieczenie podbudów nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych: Zadanie nr 1 ulice: Słowackiego, Ceglana, Spokojna, Makuszyńskiego; Zadanie nr 2 ulice: Modrzewiowa, Jałowcowa, Jodłowa

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.04.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.35.2012

Pielęgnacja zieleni niskiej w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27.04.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.38.2012

Dostawa projektora multimedialnego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.05.2012 r. Nr postępowania: ZP. 271.45.2012

Utrzymanie terenów zieleni w Konstancinie-Jeziornie w 2012 roku

Przetarg  nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 24.05.2012 r. Nr postępowania ZP.271.46.2012

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 06.06.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.49.2012

Przebudowa ulicy Strumykowej i odcinka ul. Jaworowskiej (pomiędzy ulicami Piasta i Prusa) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 12.06.2012 r. Nr sprawy ZP. 271. 37.2012

Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2012

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.06.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.51.2012

Remont uszkodzonych słupów oświetleniowych na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.06.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.39.2012

Odławianie, przygotowanie do adopcji i opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 26.06.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.54.2012

Obsługa mobilnych i stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 10.07.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.58.2012

Naprawa istniejących podbudów i zabezpieczenie podbudów nakładkami z mieszanek mineralno-asfaltowych na drogach gminnych

Przetarg nieograniczony  - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 11.07.2012 r.  Nr sprawy ZP.271.57.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu południowych miejscowości gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 12.07.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.40.2012

Rewaloryzacja zabytkowego budynku „HUGONÓWKA” na cele Konstancińskiego Domu Kultury przy ul. Mostowej 15w Konstancinie-Jeziornie w ramach zadania budżetowego Adaptacja zabytkowego budynku przy ul Mostowej 15

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 12.07.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.48.2012

Remont wraz z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Warszawskiej 32

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 20.07.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.61.2012

Dostawa sprzętu komputerowego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 20.07.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.65.2012

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w systemie ISEKI wraz z przykanalikami na terenie gm. Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 07.08.2012 r. Nr sprawy ZP.271.64.2012

Budowa zbiorczego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w drodze dojazdowej dz. nr 51/6 obr. 01-27 przy ul. Pułaskiego w Konstancinie Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 07.08.2012 r. Nr sprawy ZP.271.63.2012

Przebudowa ul. Wierzejewskiego wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 09.08.2012 r. Numer sprawy: ZP.271.62.2012

Przebudowa odcinka ul. Matejki (od ul. Piłsudskiego do rzeki Małej) wraz z infrastrukturą w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 10.08.2012 r. Numer sprawy: ZP.271.43.2012

Naprawa istniejącej podbudowy gminnego bocznika od ulicy Wilanowskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, oraz remont ulicy Szkolnej (z wymianą nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych) w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - rozstrzygniecie postępowania z dnia 16.08.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.67.2012

Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 z dnia 22.08.2012 .r Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu 1, 3 i 11 z dnia 11.09.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.59.2012

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Kawęczynek-Borowina, gmina Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygniecie postępowania z dnia 23.08.2012 r. Nr sprawy ZP. 271.47.2012

Renowacja terenów zieleni osiedla Grapa w Konstancinie-Jeziornie - strefa III

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 29.08.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.71.2012

Opracowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 12.09.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.72.2012

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych z elementów betonowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – etap II

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 18.09.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.74.2012

Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku – II etap

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 25.09.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.77.2012

Świadczenie usług związanych z bezpiecznym usuwaniem i przekazywaniem do unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 25.09.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.75.2012

Świadczenie usług przewozowych w kraju i za granicą w roku 2012

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 25.09.2012 r. Zadanie nr 1 i 2 Nr sprawy: ZP. 271.80.2012

Naprawa istniejącej podbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna oraz zabezpieczenie ich nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych w 2012 roku (etap IV)

Przetarg nieograniczony - rozstrzygniecie postępowania z dnia 26.09.2012 r. Zadanie nr 1 i 2 Nr sprawy: ZP. 271.78.2012

Zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego, w ramach projektu rządowego Cyfrowa Szkoła

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 27.09.2012 r. ZP.271.79.2012

Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 05.10.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.83.2012

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przykanalikami do studni zaworowych na terenie gm. Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 09.10.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.84.2012

Przebudowa części parteru Konstancińskiego Domu Kultury oraz dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jaworskiego 24 w Konstancinie-Jeziornie

Przetarg nieograniczony - ogłoszenie oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: ZP. 271.89.2012

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4

Rozstrzygnięcie z dnia 12.10.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.86.2012

Przebudowa i budowa szkolnych placów zabaw w gminie Konstancin-Jeziorna w ramach programu Radosna szkoła

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 12.10.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.85.2012

Remont ulicy Partyzantów w Czarnowie i drogi gminnej w Okrzeszynie oraz naprawa istniejącej podbudowy ulicy Sągi w Kępie Okrzewskiej i jej zabezpieczenie nakładką z mieszanek mineralno-asfaltowych, na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie z dnia 25.10.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.90.2012

Konserwacja rowów melioracyjnych na Łąkach Oborskich w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie z dnia 06.11.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.91.2012

Ścinanie poboczy dróg gminnych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 roku

Rozstrzygnięcie z dnia 13.11.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.92.2012

Przebudowa części parteru Konstancińskiego Domu Kultury oraz dostosowanie wejścia do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Jaworskiego 24 w Konstancinie-Jeziornie

Rozstrzygnięcie z dnia 13.11.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.89.2012

Dostawa sprzętu komputerowego

Rozstrzygnięcie z dnia 20.11.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.96.2012

Dostawa i montaż kamer obrotowych do monitoringu miejskiego oraz dostawa i montaż kamer stacjonarnych wraz z okablowaniem budynku Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Rozstrzygnięcie z dnia 22.11.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.93.2012

Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budynku Ratusza Miasta i Gminy Konstancin – Jeziorna, woj. mazowieckie

Konkurs jednoetapowy - Regulamin konkursu

Dostawa iluminacji (dekoracji) świątecznych na teren gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012

Rozstrzygnięcie z dnia 27.11.2012 Nr sprawy: ZP.271.98.2012

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic wraz z infrastrukturą: Zadanie nr 1. Ul. Przesmyckiego w Konstancinie-Jeziornie, Zadanie nr 2. Ul. Zubrzyckiego w Chylicach

Rozstrzygnięcie z dnia 28.11.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.94.2012

Przebudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2012

Przetarg nieograniczony - unieważnienie postępowania Nr sprawy: ZP. 271.103.2012

Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013

Przetarg nieograniczony - unieważnienie postępowania Nr sprawy: ZP.271.97.2012

Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 11.12.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.105.2012

Dostawa sprzętu serwerowego

Przetarg nieograniczony - rozstrzygniecie postępowania z dnia 11.12.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.106.2012

Usługa publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu lokalnym na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 17.12.2012 r. Nr sprawy: ZP.271.104.2012

Świadczenie usług transportowych w zakresie kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2013

Przetarg nieograniczony - rozstrzygniecie postępowania z dnia 18.12.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.107.2012

Zakup paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu mechanicznego, będących własnością gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2013

Przetarg nieograniczony - rozstrzygniecie postępowania z dnia 18.12.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.118.2012

Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych i gimnazjów w 2013 roku

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 18.12.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.117.2012

Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna w roku 2013

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.12.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.108.2012

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27.12.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.99.2012

Odławianie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami pochodzącymi z terenu gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie postępowania z dnia 27.12.2012 r. Nr sprawy: ZP. 271.119.2012

Usługa polegająca na transmisji danych z kamer do centrum monitoringu miejskiego oraz na obsłudze technicznej monitoringu miejskiego

Unieważnienie postępowania z dnia 03.01.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.121.2012

Obsługa mobilnych i stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 09.01.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.122.2012

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Konstancin-Jeziorna

Przetarg nieograniczony - rozstrzygnięcie z dnia 22.01.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.36.2012

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

Postępowanie prowadzone w trybie zaptania o cenę - rozstrzygnięcie z dnia 25.01.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.125.2012

Wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Rozstrzygnięcie postępowania z dnia 21.03.2013 r. Nr sprawy: ZP.271.120.2012
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna