Obwieszczenia 2018

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Niniejszym informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 1, 5, 5a i 6  Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), projekt decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych jedno i dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej z garażami w bryle budynku, dojść, dojazdów, miejsc postojowych i małej architektury na terenie działek nr ew. 57, 58, 59, 60 z obrębu 01-01 położonych u zbiegu ulic Borowej i Biedronki w Konstancinie-Jeziornie (sprawa sygn. PP.6730.57.2018.AP), został wysłany do uzgodnień do:

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Na podstawie  art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku  z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października  2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U 2017 r, poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej P4 (PLAY), na działce numer ewidencyjny 12/5 obręb 0202 Konstancin-Jeziorna, w Konstancinie-Jeziornie, ulica Wojska Polskiego 3.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania.

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania.

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego

Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wszczęciu postępowania.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1556 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 15 listopada 2018 r. Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę Kanału Jeziorki pod drogą krajową nr 721, w km 18+529 biegu drogi w miejscowości Konstancin-Jeziorna, gmina Konstancin-Jeziorna (skrzyżowanie ul. Kołobrzeskiej i ul. K. Pułaskiego).

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna