Zarządzenia Burmistrza Gminy - Rok 2011


1/VI/2011
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  POBIERZ

2/VI/2011 w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. udzielania ulg i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny  POBIERZ

3/VI/2011 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy  POBIERZ

4/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie UMiG POBIERZ

5/VI/2011 w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy POBIERZ

6/VI/2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwach należących do Gminy  POBIERZ

7/VI/2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów Zarządu i Przewodniczącego Osiedla Mirków w Gminie POBIERZ

8/VI/2011 w sprawie przeprowadzenia wyborów Zarządu i Przewodniczącego Osiedla Grapa w Gminie  POBIERZ

9/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna nr 6/VI/2011 z dnia 25.01.2011 r. POBIERZ

10/VI/2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę oraz w sprawie zmiany zarządzenia nr 6 POBIERZ

11/VI/2011 w sprawie uzupełnienia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy  POBIERZ

12/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w zarządzeniu nr 6  POBIERZ

13/VI/2011 w sprawie powołania komisji mieszkaniowej  POBIERZ

14/VI/2011 w sprawie wprowadzenia innego priorytetowego zadania publicznego do realizacji w roku 2011   POBIERZ

15/VI/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki w roku 2011 POBIERZ

16/VI/2011 w sprawie sprostowania zarządzenia nr 13 POBIERZ

17/VI/2011 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania podań o ulgi i umorzenia podatków i opłat  POBIERZ

18/VI/2011 w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za IV kwartał 2010 r.  POBIERZ

19/VI/2011 w sprawie planu finansowego budżetu gminy na 2011 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych POBIERZ

20/VI/2011  w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej  POBIERZ

21/VI/2011 w sprawie planu finansowego budżetu Gminy na rok 2011  POBIERZ

22/VI/2011 w sprawie powołania komisji do przeprowadzeniu naboru  na stanowisko dyrektora GOSiR  POBIERZ

23/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

24/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na rok 2011 POBIERZ

26/VI/2011 w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej POBIERZ

26a/VI/2011 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych POBIERZZAŁĄCZNIK 

27/VI/2011 w sprawie ustalenia stawki dla ZGK w Konstancinie-Jeziornie na 2011 r. POBIERZ

27a/VI/2011 w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w zarząd i administrację nowo wybudowanych budynków komunalnych na osiedlu Mirków POBIERZ

28/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. POBIERZ

29/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 r.  POBIERZ

30/VI/2011 w sprawie wprowadzenia do stosowania w UMiG Konstancin-Jeziorna instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej POBIERZ

31/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.  POBIERZ

32/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 r.  POBIERZ

33 - w sprawie powołania komisji ds. posegregowania dokumentów z podziałem na kategorie: archiwalne i niearchiwalne - POBIERZ

34/VI/2011 w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 POBIERZ, ZAŁĄCZNIK

35/VI/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/V/2009 Burmistrza Gminy z dnia 21 stycznia 2009 r.  POBIERZ

36/VI/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 157/V/2010 Burmistrza Gminy  z dnia 22 listopada 2010 r.  POBIERZ

37/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011  POBIERZ

38/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy  na rok 2011  POBIERZ

39/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 POBIERZ

40/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011  POBIERZ

41/VI/2011 w sprawie wyboru ofert i wysokości dofinansowania na realizację zadań pożytku publicznego w 2011 r.  POBIERZ

42/VI/2011 w sprawie planu finansowego do uchwały nr 33/VI/7/2011 POBIERZ

42a/VI/2011 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników UMiG Konstancin-Jeziorna  POBIERZ

43/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.  POBIERZ

44/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na rok 2011  POBIERZ

45/VI/2011 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników UMiG Konstancin-Jeziorna - 2 maja 2011 r. POBIERZ

46/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.  POBIERZ

47/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy  na rok 2011 POBIERZ

48/VI/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011  POBIERZ

49/VI/2011 w sprawie korekty Zarządzenia Nr 34/VI/2011 Burmistrza Gminy z dnia 29 marca 2011 r.  POBIERZ

50/VI/2011 w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 54/VI/8/2011  POBIERZ

51/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  POBIERZ

52/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na rok 2011  POBIERZ

53/VI/2011 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu za rok 2010  POBIERZ

54/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  POBIERZ

55/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na rok 2011  POBIERZ

56/VI/2011  w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2011 roku  POBIERZ

57/VI/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych POBIERZ

58/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym komisji socjalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna powołanej Zarządzeniem Nr 27/IV/2006 Burmistrza Gminy POBIERZ

59/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011   POBIERZ

60/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok  POBIERZ

61/VI/2011 w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 61/V/2009 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 31 lipca 2009 POBIERZ

62/VI/2011  w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy POBIERZ

63/VI/2011 w sprawie uzupełnienia Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta i Gminy  POBIERZ

64/VI/2011 w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji przedstawiającej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej POBIERZ

65/VI/2011 w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji w zakresie wykonania budżetu za rok 2010 rok POBIERZ

66/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udziału w zajęciach w projekcie "Rozwój inteligencji emocjonalnej, przeciwdziałanie agresji i kształtowanie potencjału intelektualnego, osobowościowego i twórczego uczniów ZS Nr 2 i Nr 4"  POBIERZ

67/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udziału w zajęciach w projekcie "Nowa jakość edukacji i rozwój kompetencji w zakresie nauki języka angielskiego uczniów ZS Nr 2"  POBIERZ

68/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie udziału w zajęciach w projekcie "Daj szansę matematyce, pomyśl o ekologii: rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych uczniów ZS Nr 3"  POBIERZ

69/VI/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  POBIERZ

70/VI/2011  w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

71/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok  POBIERZ

72/VI/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie na rok 2011 POBIERZ

73/VI/2011 w sprawie wyboru ofert i wysokości dofinansowania na realizację zadań pożytku publicznego w 2011 r. POBIERZ

74/VI/2011 - w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok  POBIERZ

75/VI/2011 w sprawie planu finansowego do Uchwały NR 74/VI/10/2011  POBIERZ

76/VI/2011 w sprawie powołania komisji mieszkaniowej do spraw opiniowania wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkaniowych  POBIERZ

77/VI/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na kandydata na stanowisko dyrektora Tęczowego przedszkola POBIERZ

78/VI/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 POBIERZ

79/VI/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny projektów w otwartym konkursie projektów na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Konstancin-Jeziorna w roku 2011 POBIERZ

80/VI/2011 w sprawie uzupełnienia „Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna" POBIERZ

81/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok  POBIERZ

83/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok POBIERZ

84/VI/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Tęczowego Przedszkola  POBIERZ

85/VI/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1  POBIERZ

86/VI/2011 w sprawie ustalenia dyżurów gminnych przedszkoli w okresie wakacji  POBIERZ

87/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011  POBIERZ

88/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok  POBIERZ

90/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości POBIERZ

91/VI/2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego POBIERZ

92/VI/2011  w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1 POBIERZ

94a/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011 POBIERZ

95/VI/2011 w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 102/VI/12/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 czerwca 2011 r. POBIERZ

96/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Tęczowego Przedszkola Gminy Konstancin-Jeziorna w Konstancinie-Jeziornie ul. Jaworskiego 3  POBIERZ

97/VI/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2011 POBIERZ

98/VI/2011 w sprawie przebiegu i zakresu służby przygotowawczej dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna POBIERZ

99/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy  Konstancin-Jeziorna na rok 2011 POBIERZ

100/VI/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnych  POBIERZ

90/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości POBIERZ

101/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

102/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy  na 2011 rok  POBIERZ

103/VI/2011 -w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na rok 2011 POBIERZ

104/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na rok 2011 POBIERZ

105/VI/2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyboru dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1  POBIERZ

106/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011  POBIERZ

107/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy  na rok 2011 POBIERZ

108/VI/2011 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowania w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna POBIERZ

109/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna POBIERZ

110/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia konkursu na Dyrektora Gminnego Przedszkola nr 1 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Oborskiej 2 POBIERZ

111/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

112/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy  na 2011 rok POBIERZ

113/VI/2011 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2011 POBIERZ

114/VI/2011 w sprawie wyboru ofert i wysokości dofinansowania na realizację zadań pożytku publicznego w 2011 r. POBIERZ

115/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

116/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

117/VI/2011 w sprawie: przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za II kwartał 2011 POBIERZ

118/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

119/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011 POBIERZ

120/VI/2011 w sprawie ogłoszenia konkursu "Młody Mistrz Nauki 2011"POBIERZ

121/VI/2011 w sprawie powołania i trybu pracy komisji konkursowej do przyznania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Konstancin-Jeziorna POBIERZ

122/VI/2011 w sprawie ogłoszenia informacji o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze POBIERZ

123/VI/2011 w sprawie stawek minimalnych za udostępnienie gruntów będących we władaniu Gminy przedsiębiorstwom przesyłowym w celu instalacji inwestycji liniowych i urządzeń towarzyszących POBIERZ

124/VI/2011  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. POBIERZ

125/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 r. POBIERZ

126/VI/2011 w sprawie powołania komisji do oceny wniosków sołectw o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2012 POBIERZ

127/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Komisji ds. rozpatrywania podań o ulgi i umorzenia podatków i opłat POBIERZ

128/VI/2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

129/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011 POBIERZ

130/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego do Uchwały nr 116/VI/14/2011 Rady Miejskiej z dnia 8 września 2011 r. POBIERZ

131/VI/2011 w sprawie planu finansowego do Uchwały nr 127/VI/14/2011 Rady Miejskiej z dnia 13 września 2011 r. POBIERZ

132/VI/2011 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Konstancin-Jeziorna dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku POBIERZ

133/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  POBIERZ

134/VI/2011  w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

135/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w składach osobowych obwodowych komisji wyborczych w Gminie dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 POBIERZ

136/VI/2011 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości komunalnej POBIERZ

137/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

138/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

139/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

140/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na rok 2011 POBIERZ

141/VI/2012 w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowania w Urzędzie Miasta j Gminy Konstancin-Jeziorna POBIERZ

142/VI/2011 w sprawie przekształcenia lokali komunalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Konstancin-Jeziorna na lokale socjalne POBIERZ

143/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

144/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

145/VI/2011 w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 145/VI/15/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 września 2011 r.  POBIERZ

146/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym obwodowej komisji wyborczej w Gminie Konstancin-Jeziorna powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. POBIERZ

147/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  POBIERZ

148/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

149/VI/2011 w sprawie powołania komisji do współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z miastami partnerskimi  innych państw POBIERZ

150/VI/2011 w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z inicjatywy Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w przedmiocie projektu Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2012.  POBIERZ

151/VI/2011 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania POBIERZ

152/VI/2011 - w sprawie powołania i trybu pracy komisji konkursowej do przyznania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Konstancin-Jeziorna POBIERZ

153/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

154/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok  POBIERZ

156/VI/2011 w sprawie powołania Komisji do protokólarnego przekazania przez p. Elżbietę Wylezińską - Dyrektora Gminnego Żłobka Nr 1 w Konstancinie-Jeziornie druków ścisłego zarachowania, majątku będącego na wyposażeniu Gminnego Żłobka oraz dokumentów dotyczących funkcjonowania ww. placówki p. Ewie Styś, która z dniem 1 listopada 2011 obejmie obowiązki Dyrektora POBIERZ

157/VI/2011 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/V/2009 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Konstancin-Jeziorna POBIERZ

158/VI/2011 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu POBIERZ

159/VI/2011 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna w związku z przeniesieniem wydziałów, biur, referatów i samodzielnych stanowisk pracy z pomieszczeń przy ul. Warszawskiej 29 w Konstancinie-Jeziornie do innych pomieszczeń przeznaczonych dla ww. jednostek organizacyjnych tut. Urzędu   POBIERZ

160/VI/2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy POBIERZ 

161/VI/2011 w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 146/VI/16/2011 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2011 r. POBIERZ

162/VI/2011 - w sprawie przedłożenia do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Konstancin-Jeziorna za III kwartał 2011 r. POBIERZ

163/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011  POBIERZ

164/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok  POBIERZ

165/VI/2011 w sprawie powołania Komisji do dokonania rozliczenia finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna z Zakładem Usług Budowlanych "AMADEO" wynikającego z umowy nr 342-40/INW/2008 z dnia 10.06.2008 r. zawartej z konsorcjum firm: IZOTIMPEX Mile Kostadinov, P.P.H-U ISMAL, Zakład Usług Budowlanych "AMADEO", lider konsorcjum - Zakład Usług Budowlanych "Amadeo', której przedmiotem była kompleksowa modernizacja wraz z termomodernizacją szkoły oraz budowa ogrodzenia w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Wojewódzkiej w Konstancinie-Jeziornie POBIERZ

166/VI/2011 w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Konstancin-Jeziorna projektu uchwały budżetowej na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2017 POBIERZ
- Materiały informacyjne do uchwały budżetowej na 2012 rok  POBIERZ
- Załącznik: WPF - projekt POBIERZ

167/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

168/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok POBIERZ

169/VI/2011 zmieniające zarządzenie nr 27A/VI/2011 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 18 marca 2011 r. w sprawie przekazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie w zarząd i administrację nowo wybudowanych budynków komunalnych na Osiedlu Mirków i ustalające przeznaczenie lokalu użytkowego przy ul. Mirkowskiej 39A, na potrzeby Wydziału Architektury POBIERZ

170/VI/2011 w sprawie powołania zespołu ds. nagród pieniężnych za wybitne wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym POBIERZ

171/VI/2011 - w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

172/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok POBIERZ

173/VI/2011 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 25/VI/2011 z dnia 7 marca 2011 r.  POBIERZ

174/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok POBIERZ

174a/VI/2011 w sprawie zatwierdzenia wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych, obowiązujących na terenie  Gminy POBIERZ

175/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

176/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok POBIERZ

177/VI/2011 w sprawie planu finansowego do Uchwały Nr 153/VI/17/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 r.  POBIERZ

178/VI/2011 w sprawie określenia wzoru finansowego i rzeczowego rozliczenia dotacji celowej uregulowanej w art. 164 ust. 5 a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne POBIERZ

179/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

180/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

181/VI/2011 w sprawie przyznania dotacji i określenia jej wysokości POBIERZ

182/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ

183/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

184/VI/2011 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2011-2017 POBIERZ

185/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie na rok 2011 POBIERZ

186/PF/VI/2011 w sprawie zmian planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

187/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok  2011 POBIERZ

188/PF/VI/2011 w sprawie zmian planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

189/VI/2011 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna POBIERZ

190a/VI/2011 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 186/PF/VI/2011 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 19 grudnia 2010r. POBIERZ

190b/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 POBIERZ
 

190c/PF//VI/2011  w sprawie zmian planu finansowego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2011 rok POBIERZ

191/VI/2011 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok POBIERZ

192/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok POBIERZ

193/PF/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok POBIERZ
 
194/PF/VI/2011 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy na 2011 rok POBIERZ
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Opublikował(a): agozdan@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2011-12-23
Data aktualizacji: 2012-08-27
Załączniki:
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna