Skarbnik Gminy Konstancin-Jeziorna


Dariusz Lipiec
Pok. nr 101 (I piętro)
Tel.: 22 484 23 15


Do zakresu działania Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu Gminy należy:

 1. bezpośrednie zarządzanie Wydziałem Finansowym i prowadzenie rachunkowości,
 2. przygotowanie organizacyjne Wydziału Finansowego do obsługi zadań kompetencyjnych Burmistrza i Rady Miejskiej,
 3. planowanie budżetowe zgodnie z przepisami o finansach publicznych, aktami prawa miejscowego,
 4. bieżące kontrolowanie wykonywania uchwały budżetowej,
 5. zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę,
 6. kontrasygnowanie dokumentów, stanowiących podstawę do wydatkowania środków finansowych oraz innych zobowiązań majątkowych,
 7. przygotowywanie dla Rady Miejskiej projektu uchwały budżetowej, sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdań międzyokresowych i rocznych,
 8. przestrzeganie równowagi i dyscypliny budżetowej,
 9. utrzymywanie kierunków racjonalizacji wydatków budżetowych i poszukiwanie źródeł oszczędności,
 10. stosowanie najkorzystniejszych sposobów alokacji środków budżetowych Gminy,
 11. nadzorowanie prawidłowej realizacji wyodrębnionych budżetów przez jednostki podporządkowane,
 12. współdziałanie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
 13. zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych i spłat zobowiązań,
 14. kształtowanie i propagowanie wśród pracowników odpowiedzialności za wydatki i dochody Gminy,
 15. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową,
 16. organizacyjne współuczestnictwo w wykorzystaniu funduszy pozabudżetowych do finansowania strategicznych zadań samorządu,
 17. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli,
 18. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
   
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2018-04-16
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-04-16
Data aktualizacji: 2018-05-27
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna