Sekretarz Gminy Konstancin-Jeziorna


Irena Krasnopolska
Pok. nr 83 (I piętro)

Tel.: 22 484 23 14


 Do zakresu działania Sekretarza Gminy należy:

 1. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad:
  a) Wydziałem Administracyjno-Gospodarczym,
  b) Biurem Rady Miejskiej,
  c) Urzędem Stanu Cywilnego,
  d) Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Działalności Gospodarczej,
  e) Biblioteką Publiczną,
  f) Gminnym Żłobkiem,
  g) Kancelarią.
 2. koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad prawidłowością obsługi interesantów i załatwiania spraw wnoszonych do Urzędu;
 3. prowadzenie korespondencji kierowanej od Burmistrza do Rady Miejskiej, instytucji oraz osób fizycznych;
 4. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem skarg, wniosków i listów mieszkańców oraz czuwanie nad terminowym udzielaniem na nie odpowiedzi;
 5. sporządzanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu;
 6. kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych;
 7. organizacja wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich, referendów, wyboru ławników sądów powszechnych;
 8. obsługa mieszkańców w zakresie sporządzania i poświadczania dokumentów (za zgodność z oryginałem; własnoręczności podpisów, poświadczania autentyczności sporządzanych testamentów);
 9. prowadzenie zbioru zarządzeń Burmistrza Gminy;
 10. prowadzenie rejestru skarg oraz postępowań wyjaśniających;
 11. sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji;
 12. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem prac społecznie użytecznych (ewidencja wykonywania prac społecznie użytecznych, przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o refundacje poniesionych wydatków);
 13. prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk uczniowskich i studenckich oraz organizacja staży dla osób bezrobotnych;
 14. prowadzenie spraw związanych z rejestracją wniosków i interpelacji Radnych kierowanych do Burmistrza, przygotowywanie propozycji odpowiedzi,
 15. opracowywanie okresowych analiz realizacji wniosków i uchwał Rady Miejskiej;
 16. udostępnianie informacji publicznej;
 17. koordynacja oraz wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy;
 18. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.
Wytworzył (lub osoba odpowiedzialna za treść informacji): Irena Krasnopolska
Data wytworzenia: 2018-04-16
Opublikował(a): psiepsiak@konstancinjeziorna.pl
Data publikacji: 2018-04-16
Data aktualizacji: 2018-05-27
Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-01-25 15:50:41 | © 2011 Urząd Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna